วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“ลำพูน…..เมืองหริภุญชัย นคร 1,400 ปี ที่ยังมีชีวิตอยู่”

จังหวัดเล็กๆ ที่มากด้วยเรื่องราวเก่าแก่นับพันปี มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอะไรมากมาย ที่ไม่ใช่แค่เมืองผ่านเท่านั้น มีโบราณสถานที่สำคัญๆ มากมาย วันนี้ทาง iwegooo.com จะขอหยิบยกมาให้ท่านผู้อ่านได้ชมกันครับ

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

วัดจามเทวี หรือ “เจดีย์กู่กุด”

เจดีย์กู่กุด เป็นโบราณสถานเก่าแก่และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์มากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดลำพูน ส่วนเรื่องใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างมาแต่ครั้งใด ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ส่วนใหญ่เป็นเพียงการสันนิษฐานจากเอกสารซึ่งปรากฏในภายหลังประกอบตำนานและนิยายปรัมปราพื้นบ้านเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

ภายหลังได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่เรียกกันว่า วัดสังฆราม หรือวัดจามเทวี โบราณสถานสำคัญในวัดจามเทวีมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างสับสนเพียง 2 แห่ง คือกู่จามเทวี หรือกู่กุด หรือสุวรรณจังโกฏเจดีย์ กับรัตนเจดีย์ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า เจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งมีเอกสารและตำนานต่าง ๆ กล่าวถึงโบราณสถานทั้งสองแห่งขัดแย้งกันมาก บางแห่งกล่าวว่า พระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองหริภุญชัย โปรดให้สร้างพระบรมธาตุสุวรรณจังโกฏ พร้อมทั้งได้สถาปนาวัดจามเทวี ส่วนเอกสารบางแห่งกล่าวว่า พระราชโอรสของพระนางจามเทวี คือ เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศ โปรดให้สร้างวัดจามเทวีขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงพระศพของพระนางจามเทวีและภายหลังจากถวายพระเพลิงพระศพของพระนางจามเทวีแล้ว จึงโปรดให้สร้างเจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทอง เรียกชื่อว่า “สุวรรณจังโกฏ”

ในตำนานจามเทวีฉบับแปลจากภาษาไทยยวน กล่าวว่า “พระยามหันตยศก็เลิกทราก ส่งสะการแม่แห่งตนเสียยังป่าไม้ยาง แล้วเอากระดูกช้อนแว่นหวีไปรวมกันก่อเป็นเจดีย์ไว้ชื่อว่า สุวรรณจังโกฏ หนใต้เวียงหริภุญชัยวันนั้นแล…” ส่วนในตำนานมูลศาสนากล่าวว่า ครั้นถวายพระเพลิงเสร็จก็แห่พระอัฐิเลียบมาหนวันออกเวียง แล้วก่อพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิ เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของพระนางจามเทวีไว้รองรับพระอัฐิของพระนางจามเทวี ให้ชื่อว่า สุวรรณจังโกฏเจดีย์ นอกจากนั้นในตำนานจามเทวีหริภุญชัยเชียงใหม่ก็กล่าวพ้องต้องกันกับตำนานมูลศาสนา แต่บอกว่า สร้างเจดีย์ไว้หนใต้เวียงหริภุญชัย ภายหลังช้างพระที่นั่งล้มก็เอางาและกระดูกไปบรรจุไว้ใต้อัฐินั้น เจดีย์องค์นี้ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงเรียกว่า “เจดีย์จามเทวี” หรือ “เจดีย์กู่กุด”

ต่อมาเจดีย์ได้ร้างไป จนกระทั่งปี พ.ศ.2469 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เสด็จประพาสภาคเหนือและทรงสำรวจโบราณสถานวัดกู่กุดแล้วทรงปรารภว่า พระนางจามเทวีทรงสร้างวัดนี้ขึ้นจึงโปรดให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า “วัดจามเทวี” ตามชื่อของพระนาง

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

ในสมัยที่เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองลำพูน ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี จะเสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จประพาสจังหวัดลำพูนเพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานด้วย เจ้าจักรคำขจรศักดิ์จึงสั่งให้ช่วยกันแผ้วถางบริเวณวัดกู่กุดเป็นเวลาหลายวันจนโล่งเตียนมองเห็นซากโบราณสถานได้ชัดเจนขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จทอดพระเนตรแล้ววัดจามเทวีก็ยังเป็นวัดร้างอยู่ตามเดิม เพราะไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จนกระทั่ง พ.ศ.2479 เจ้าจักรคำขจรศักดิ์จึงได้อาราธนาครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนามาช่วยก่อสร้างโบสถ์ วิหาร กุฏิ ตลอดจนบูรณะปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานสำคัญ แล้วสถาปนาวัดจามเทวีขึ้นมาใหม่ มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา สำเร็จเรียบร้อยโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2480 และประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2480 มีชื่อเรียกว่า “วัดจามเทวี” สืบมาจนถึงปัจจุบัน

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

ภายในวัดจามเทวีมีโบราณสถานที่สำคัญคือ สุวรรณจังโกฏเจดีย์ หรือ กู่จามเทวี หรือกู่กุด ลักษณะเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลงถือปูนประดับลวดลายปูนปั้นซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนปางประทานอภัย ชั้นละ 3 องค์ ทั้ง 4 ด้านด้านละ 15 องค์ รวมทั้งสิ้น 60 องค์ และที่มุมทั้งสี่ของเจดีย์แต่ละชั้นมีเจดีย์เหลี่ยมขนาดเล็กประดับประจำทุกมุม ใหญ่เล็กลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในวัด ใกล้ ๆ กันมีเจดีย์เล็กชื่อว่า “รัตนเจดีย์” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจดีย์แปดเหลี่ยม” เป็นเจดีย์ขนาดย่อมรูปทรงแปดเหลี่ยมก่ออิฐไม่ถือปูนประดับลวดลายปูนปั้น มีพระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัย ประดิษฐานตามซุ้มเหลี่ยมละองค์ รวม 8 องค์เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นภายหลังเจดีย์สุวรรณจังโกฏ

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

วัดจามเทวี วัดสำคัญเก่าแก่ของเมืองลำพูน มีประวัติความเป็นมาที่สามารถสืบค้นถึงการสร้างเมืองหริภุญชัยได้ ด้วยความที่วัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญจึงทำให้มีผู้คนจากที่ต่าง ๆ และยังคงเป็นอีกสถานที่ ที่เป็นเป้าหมายในแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังจังหวัดลำพูน

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

บทความโดย : จักรพงษ์ คำบุญเรือง


“วัดพระยืน” ลำพูน

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

วัดพระยืน ตั้งอยู่ที่บ้านพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง สันนิษฐานว่าพระนางจามเทวีทรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 1213 (หลังครองราชย์ได้ 7 ปี) ซึ่งนับจนวันนี้มีอายุเก่าแก่มากถึงกว่า 1,300 ปี

ชื่อของวัดพระยืน มาจากองค์พระพุทธรูปยืนเก่าแก่ ที่ตามเอกสารของวัดระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1606 ในสมัยพระเจ้าธรรมมิกราช(กษัตริย์องค์ที่ 32 แห่งหริภุญชัย) พระยืนองค์นี้หล่อด้วยทองสำริด สูง 18 ศอก(9 เมตร) เดิมประดิษฐานอยู่ในปราสาทสถูป(หลังพระวิหาร)

ต่อมาในปี พ.ศ. 1712 พระยากือนา ผู้ครองพิงนครเชียงใหม่และลำพูน ได้สร้างพระพุทธรูปยืนเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 องค์

จากนั้นเมื่อกาลเวลาผันผ่าน สถูปวัดพระยืนได้พุพังไปตามกาลเวลา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2447 พระครูศีลวิลาศ(พระคันธวงศ์เถระหรือครูบาวงศ์) เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหลวงอินทยงยศ เจ้าผู้ครองนครลำพูน ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์สถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่ โดยสร้างก่อหุ้มคลุมองค์พระยืนทั้ง 4 ไว้ภายใน พร้อมกับสร้างพระพุทธรูปยืนองค์เล็กกว่าขึ้นมาประดับเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน(นั่นจึงเป็นที่มาของการห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนลานประทักษิณของเจดีย์)

เจดีย์วัดพระยืน มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากเจดีย์ทั่วๆไปในเมืองไทย เป็นศิลปกรรมพม่า คล้ายกับเจดีย์วัดสัพพัญญูในเมืองพุกาม สร้างยกพื้นลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ มีบันไดเดินขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นบนที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และมีเจดีย์บริวารองค์เล็กอยู่ทั้ง 4 มุม

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

ส่วนเรือนธาตุเป็นองค์ 4 เหลี่ยม มีซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปยืนสีทอง เหนือขึ้นไปเป็นมาลัยเถา 4 เหลี่ยม ซ้อน 3 ชั้น ยอดเป็นฉัตรสีทองอร่าม หน้าเจดีย์วันนี้มีพระพุทธรูปหันหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ที่วันนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วัดพระยืนในอดีตเคยรุ่งเรืองมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองหริภุญชัย ด้วยวัดพระยืนเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเมืองมีบ้านเรือนศรัทธาผู้อุปัฏฐากประมาณ 70 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา พระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดนี้ส่วนใหญ่มาจากถิ่นอื่นเพื่อพำนักศึกษาเล่าเรียน โบราณสถานที่สำคัญในวัดพระยืนได้แก่เจดีย์วัดพระยืน

วัดพระยืนเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดลำพูน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งนครหริภุญชัย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีเป็นปฐมกษัตริย์ครอบครองนครหริภุญชัยองค์ที่ 1 นับอายุปัจจุบันได้ 1336 ปี

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

ปีพุทธศักราช 1606 สมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์องค์ที่ 32 แห่งนครหริภุญชัยมีผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุผุดขึ้นมาจากพื้นดินกลางเมืองเปล่งรัศมีต่าง ๆ พระองค์จึงมีบัญชาให้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายสร้างพระสถูปปราสาทสูง 12 ศอกมี 4 เสาประตู 4 ด้านตรงผอบที่พระบรมสารีริกธาตุผุดขึ้นนั้นภายหลังเรียกว่า “พระบรมธาตุหริภุญชัย” และพระเจ้าอาทิตยราชทรงหล่อพระมหาปฏิมากรทองสัมฤทธิ์สูง 18 ศอกเสร็จแล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดทางทิศตะวันออกหลังพระวิหารวัดอรัญญิการามและสร้างปราสาทสถูปเป็นที่ประดิษฐานพระมหาปฏิมากร(พระพุทธรูปยืน)นั้นด้วย เรียกชื่อว่า “วัดพุทธอาราม”

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

ในปี พ.ศ.1912 พระยากือนาและพระมหาสุมณะเถระได้สร้างพระพุทธรูปยืนด้านตะวันออกด้วยศิลาแลงเมื่อปีระกา เดือนยี่ออก 3 ค่ำวันอังคาร ซึ่งปรากฏตามหลักศิลาจารึกความว่า “พระมหาเถระเป็นเจ้า จึงให้แรกสร้างพระยืนเป็นเจ้าในปีระกา เดือนยี่ออก 3 ค่ำวันไตยกาบเส็ด วันเม็งอังคาร เมื่อจักได้สร้างศักราชได้เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดฯ….ถัดนั้นท่านเป็นเจ้าให้แรกมาฆะ คือประชัยรากพระพุทธรูปยืนทั้ง 3 ตน อันมาหนด้านใต้ ด้านเหนือ เมื่อวันหนวันตกนั้น ปีระกาเดือน 3 แรม 4 ค่ำฯ…วันศุกร์ศักราชได้เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดโสด กระทำพระยืนเป็นเจ้าในปีระกามาแล้วในปีจอ”
วัดพระยืนในอดีตเคยรุ่งเรืองมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองหริภุญชัย ด้วยวัดพระยืนเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเมืองมีบ้านเรือนศรัทธาผู้อุปัฏฐากประมาณ 70 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา พระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดนี้ส่วนใหญ่มาจากถิ่นอื่นเพื่อพำนักศึกษาเล่าเรียน โบราณสถานที่สำคัญในวัดพระยืนได้แก่เจดีย์วัดพระยืน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1606 สมัยพระเจ้าอาทิตยราช ซึ่งพระองค์ได้หล่อพระมหาปฏิมากรทองสัมฤทธิ์สูง 18 ศอกแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระยืน ต่อมาปี พ.ศ.1912 พระยากือนา กษัตริย์นครพิงค์เชียงใหม่ได้นิมนต์พระสุมณะเถระจากเมืองสุโขทัยมาจำพรรษาที่วัดพระยืน จากนั้นจึงได้ก่อสร้างพระพุทธรูปยืนเป็นศิลาแลงขนาดเท่าองค์เดิมขึ้นอีก 3 องค์ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2447 พระคันธวงศ์เถระ (ครูบาวงศ์) ภายหลังที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูศีลวิลาศ เจ้าคณะจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหลวงอินทยงยศ เจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ก่อสร้างสถูปที่พังทลายแล้วแต่องค์พระปฏิมากรสมัยที่พระเจ้าอาทิตยราชและพระสุมณะเถระกับพระยากือนาสร้าง 4 องค์นั้นยังอยู่ การก่อสร้างขึ้นใหม่ได้ก่อหุ้มพระปฏิมากรทั้ง 4 องค์เดิมไว้ภายในและได้สร้างก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่อีก 4 องค์

ปี พ.ศ.2471 กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเจดีย์วัดพระยืนเป็นมรดกของชาติ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2548-2549 กรมศิลปากรได้จัดงบประมาณเพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์วัดพระยืน รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์โดยรอบของวัด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ปรับภูมิทัศน์ของวัดอยู่นั้นก็ได้พบสิ่งปลูกสร้าง ก่อด้วยฐานอิฐถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อาจสาวไปถึงการก่อสร้างวัด โดยมีการขุดพบฐานเจดีย์สมัยสุโขทัย ถนนที่ปูลาดด้วยอิฐโบราณ รวมถึงการขุดพบฐานเสนาสนะ

จนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบเศียรพระพุทธรูปสมัยหริภุญชัย สันนิษฐานว่ามีอายุในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17-18 และโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก อยู่ในฐานพระเจดีย์ที่ฝังอยู่ใต้ดินบริเวณหลังวิหารพระเจ้าทันใจ ซึ่งนับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางวิชาการและโบราณคดีชิ้นใหม่ที่พบล่าสุด

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

วัดสันป่ายางหลวง

หนึ่งในความงดงาม วิจิตรศิลป์ ถิ่นล้านนา

 วัดสันป่ายางหลวง วัดที่มีความวิจิตร งดงามของสถาปัตยกรรรมแบบล้านนาที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในภาคเหนือ ความงามที่ยิ่งใหญ่อันแสนประณีตเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมใจของชาวลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง วัดเก่าแก่อายุกว่า1000 ปี อยู่คู่ชาวลำพูนมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันยังมีหินทรายจำหลักปรากฎให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แต่เดิมนั้นวัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ต่อมาพระกัณฑ์พระโสภโณ พระอุตตโม พระเถระจากพม่าได้มาจำพรรษา ชาวบ้านได้ฟังธรรมมะก่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้เปลี่ยนมาเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเมื่อปี พุทธศักราช 1074 ชื่อว่าวัดขอมลำโพง เหตุด้วยชุมชนละแวกนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวขอม ถือได้ว่าเป็นวัดพุทธวัดแรกของดินแดนล้านนา

ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช 1202 ในรัชสมัยพระนางจามเทวี ผู้สร้างเมืองและครองราชย์เป็นกษัตรีองค์แรกของเมืองหริภุญไชย (ลำพูน) พระองค์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพงใหม่ทั้งหมด พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ด้วยเป็นสถานที่ ที่สงบเหมาะแก่การปลีกวิเวกเต็มไปด้วยต้นยางใหญ่น้อยจำนวนมาก พระนางจามเทวีได้ปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งนี้ตลอดพระชนม์ชีพและเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต วัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ถวายเพลิงพระศพของพระนาง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดอีกครั้งเรียกว่าวัดสันป่ายางหลวงมาจนถึงปัจจุบัน

ภายในบริเวณวัดจะมี พระธาตุวัดสันป่ายางหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวกในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระโมคคัลลานะ กับ พระสารีบุตร นับเป็นความสิริมงคลเกินคณานับเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา


พระวิหารพระเขียวโขง เป็นพระวิหารที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของไทย สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2546 โดยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบโครงสร้าง ลวดลายพื้นเมืองผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่ วัสดุในการก่อสร้างประกอบด้วยไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง จากลาว พม่าและไม้ไทยบางส่วน มีการแกะสลักละลายปูนปั้นทั้งภายนอกและภายในพระวิหารอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาทุกด้าน ประตู หน้าต่าง เสาพระวิหาร จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองทั้งสิ้น

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว
วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

วิหารพระเขียวโขงเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธอัญญรัตนมหา- นาทีศรีหริภุญชัย หรือ พระเขียวโขง เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแม่น้ำโขง บ้านดอนมหาวัน ใกล้กับประเทศลาว มีสีเขียวอมดำเนื้อละเอียด ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว อัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541

ภายในพระวิหารพุทธอัญญรัตนมหานทีศรีหริภุญชัยมีมณฑปทรงล้านนา ด้านล่างประดิษฐานพระพุทธเมตไตรจำลองจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีมณฑปพระเขี้ยวแก้วซึ้งเป็นพระเขี้ยวแก้วของพระมหาสารีบุตร พระพุทธรูปแก้วขาวเสตังมณีของเก่าเมืองลำพูน รวมทั้งพระเครื่องสกุลหริภุญชัยที่หาชมได้ยาก หอประดิษฐานระฆังหลวงเนื้อสำริด วิหารครอบรอยพระพุทธบาทจำลองสี่รอยและพระนิลสมุทร (พระแร่เกาะล้าน) พระนอน (ปางปรินิพพาน) ด้วยหยกสีขาวพร้อมฐานชุกชี

วัดเก่าโบราณ วัดสำคัญเมืองลำพูน iwegooo ท่องเที่ยว เดินทาง พจญภัย ไปคนเดียว

ไปลำพูนคราวหน้าต้องไม่พลาดปักหมุดไว้ที่ วัดสันป่ายางหลวง ความวิจิตรงดงามของวัดล้านนาแห่งนี้

ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือ และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iwegooo.com