วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

วัดทองนพคุณ

19 มิ.ย. 2020
222
แชร์ได้นะครับ

ตั้งอยู่ที่ 298 ถนนสรรถสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 9/10 ตารางวา

วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 24.50 เมตร

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 หลัง และตึก 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 14 เมตร
ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2518 และศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 1 หลัง
ประวัติวัดทองนพเก้า ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 โดยมีราชบุตรหนูคำเป็นผู้สร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับมารดา คือนางทอง จึงตั้งชื่อว่า วัดทองนพคุณ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 15 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
คือ รูปที่ 1 พระครูสุวรณนพคุณ พ.ศ. 2474-2528 รูปที่ 2 พระครูสุวรณธรรโมภาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา

วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)
วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)
วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี 01 (13)

แชร์ได้นะครับ