วัดปทุมมาลัย วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5

01 มิ.ย. 2020
112
แชร์ได้นะครับ

วัดลำดับที่ 3/163 ของโบราณสถานในจังหวัดอุบลราชธานี มีความสำคัญและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ส่วนจะมีความเป็นมายังไงบ้าง iwegooo จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ วัดปทุมมาลัย กันให้มากยิ่งขึ้นกันครับ

ประวัติวัด

วัดปทุมมาลัย ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกแห่ง คาดว่าสร้างมาตั้งแต่ยุคต้นของการสร้างเมืองอุบลราชธานี แต่เดิมชื่อว่าวัดหนองยาว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดปทุมวัน” ต่อมามีผู้คนถวายที่ดินเพิ่มเติม และร่วมในการปฎิสังขรณ์ จึงได้ให้ชื่อตามผู้ที่เป็นประธาน คือ พระปทุมธานี  “วัดปทุมมาลัย” วัดเลยได้เปลี่ยนชื่อมานับตั้งแต่นั้น

อุโบสถวัด

อุโบสถวัดปทุมมาลัยหลังเก่าเป็นอุโบสถหลังย่อม ๆ หันหน้าทางทิศตะวันออก เริ่มสร้างมาตั้งแต่แรกตั้งวัดมีขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ผนังอิฐถือปูน หลังคาไม้มุงด้วยสังกะสี  เมื่อเวลาผ่านไปได้มีความทรุดโทรม เจ้าคุณเมธีรัตโนบล (พันธ์ โพธิโก) พร้อมทั้งญาติโยมวัดปทุมมาลัย จึงได้ตกลงสร้างอุโบสถใหม่ขึ้นขึ้นในปี 2505

อุโบสถวัดปทุมมาลัย ที่กำลังซ่อมแซม

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

พระเจ้าวิเศษ กับพระเจ้าประเสริฐ เป็นพระคู่กับวัดปทุมมาลัยมาตั้งแต่ต้น ผู้ที่ตั้งชื่อครั้งแรกคงจะถือเอาความดีความงาม ความประเสริฐบังเกิดขึ้นในขณะทำพิธีหล่อ ขนาดของพระเจ้าวิเศษมีฐานกว้าง 22 นิ้ว หน้าตักกว้าง 18 นิ้ว มีความสูงจากฐานถึงปลายพระเกษ 41 นิ้ว  มีบัวชั้นเดียวคือบัวหงายและมีผ้าทิพย์ เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากสกุลช่างสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

พระเจ้าประเสริฐ มีพระเปลวเพลิงยาว มีฐานสูง มีฐานกว้าง 15 นิ้ว หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว มีผ้าทิพย์ ศิลปะเหมือนกับพระเจ้าวิเศษแต่มีขนาดเล็กกว่า  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

คำจารึกที่ฐานพระเจ้าวิเศษมีข้อความดังนี้

“พระพุทธศักราชล่วงแล้ว 2406 พระวรรษา ปีกุน เป็น…(ข้อความที่ขาด 5 อักษร) ในเหมันตฤดูเดือน 4 เพ็งขึ้น หลวงทิพย์ แม่กองศักดิ์ กับทั้งสัปบุรุษทั้งปวงมีน้ำจิตประกอบพร้อมกันสร้างประปฏิมากร ฉลองแท่นพระองค์ไว้สำหรับพระพุทธศาสนาเท่าห้าพันพระวรรษา ให้เป็นที่ไหว้ที่บูชาแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งปวง ให้นามกรพระพุทธรูปชื่อว่า “พระพิชิตมารญาณสัพพัญญูบรมครูเจ้า” อันเป็นองค์ที่แสน จะทำให้ความปรารถนาแห่งบริษัททั้งปวง อิเมหิ ปุญญผเลหิ เอโก พุทฺโธ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ”

ที่ตั้ง

ติดตามการเดินทางครั้งต่อไปก่อนใครได้ที่ facebook : iwegooo

เลขที่ 224 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณานุกรม

พระราชรัตโนบล. (2534). โบสถ์ ในหนังสืองานฉลองโรงอุโบสถผูกสีมาและบุญมหาชาติ ประจำปี 2534 วัดปทุมมาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์-3มีนาคม 2534. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์-ออฟเซ็ท.

ลือ ศรีปุนะเดช. (2534). ความเป็นมาเชิงตำนานประวัติวัดปทุมมาลัย ใน หนังสืองานฉลองโรงอุโบสถผูกสีมาและบุญมหาชาติ ประจำปี 2534 วัดปทุมมาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์-3มีนาคม 2534. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์-ออฟเซ็ท.

ศรีโคตร. (2534). พระเจ้าวิเศษ พระเจ้าประเสริฐ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ศิริมงคลคู่วัดปทุมมาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในหนังสืองานฉลองโรงอุโบสถผูกสีมาและบุญมหาชาติ ประจำปี 2534 วัดปทุมมาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์-3มีนาคม 2534. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์-ออฟเซ็ท.


แชร์ได้นะครับ